۴۱ سن ازدواج و سیاست های آن در ایران

نوع محصول: گزارش راهبردی
اندیشکده: فرا رویش آرا
دپارتمان: مطالعات و سیاست گذاری نظام های فرهنگی
سال انتشار: ۱۳۹۵
نویسنده: فاطمه موسوی
PDF icon دریافت سند (۸۸۹.۳۳ KB)

۴۲ چالش های زنان سرپرست خانوار؛ تهدیدها و فرصت ها

نوع محصول: گزارش راهبردی
اندیشکده: فرا رویش آرا
دپارتمان: مطالعات و سیاست گذاری نظام های اجتماعی
سال انتشار: ۱۳۹۵
نویسنده: مرضیه ابراهیمی
PDF icon دریافت سند (۳۸۹.۲۴ KB)

۴۳ تأملی بر خشونت خانگی علیه زنان؛ بررسی قوانین و ارائه راهکارها

نوع محصول: گزارش راهبردی
اندیشکده: فرا رویش آرا
دپارتمان: مطالعات و سیاست گذاری نظام های اجتماعی
سال انتشار: ۱۳۹۵
نویسنده: محبوبه داودی
PDF icon دریافت سند (۵۷۵.۱۶ KB)

۴۴ بررسی وضعیت خاک و بحران منابع خاکی در کشور

نوع محصول: گزارش راهبردی
اندیشکده: فرا رویش آرا
دپارتمان: محیط زیست
سال انتشار: ۱۳۹۶
نویسنده:
PDF icon دریافت سند (۳.۰۵ MB)

۴۵ حجاب و عفاف در ایران؛ مطالعه موردی سیاست گذاری شورای عالی انقلاب فرهنگی در زمینه حجاب

نوع محصول: گزارش راهبردی
اندیشکده: فرا رویش آرا
دپارتمان: مطالعات و سیاست گذاری نظام های اجتماعی
سال انتشار: ۱۳۹۵
نویسنده: محبوبه داودی
PDF icon دریافت سند (۶۰۱.۴۳ KB)

۴۶ بررسی تمایلات فرزند آوری زنان

نوع محصول: گزارش راهبردی
اندیشکده: فرا رویش آرا
دپارتمان: مطالعات و سیاست گذاری نظام های اجتماعی
سال انتشار: ۱۳۹۵
نویسنده: ریحانه داودی
PDF icon دریافت سند (۵۲۳.۳۲ KB)

۴۷ بررسی پدیده مطلقگی در ایران (تأملی بر وضعیت زنان پس از طلاق)

نوع محصول: گزارش راهبردی
اندیشکده: فرا رویش آرا
دپارتمان: مطالعات و سیاست گذاری نظام های اجتماعی
سال انتشار: ۱۳۹۵
نویسنده: محبوبه داودی
PDF icon دریافت سند (۶۱۸.۴۷ KB)

۴۸ بازسازی اجتماعی هیأت های مذهبی

نوع محصول: گزارش راهبردی
اندیشکده: فرا رویش آرا
دپارتمان: مطالعات و سیاست گذاری نظام های فرهنگی
سال انتشار: ۱۳۹۵
نویسنده: نفیسه رحمانی
PDF icon دریافت سند (۴۲۵.۹۷ KB)

۴۹ راهکارهای برون رفت از معضلات نظام بانکی و مؤسسات مالی

نوع محصول: گزارش راهبردی
اندیشکده: سیاست های راهبردی اقتصاد و مدیریت آرا
دپارتمان: اقتصاد
سال انتشار: ۱۳۹۷
نویسنده: محمدرضا مهدیار اسماعیلی
PDF icon دریافت سند (۱.۷۹ MB)

۵۰ سیاست های فرهنگی کشورهای جهان (مطالعه اسرائیل)

نوع محصول: گزارش راهبردی
اندیشکده: فرا رویش آرا
دپارتمان: مطالعات و سیاست گذاری نظام های فرهنگی
سال انتشار: ۱۳۹۵
نویسنده: مجتبی کشوری
PDF icon دریافت سند (۱.۰۷ MB)

صفحه‌ها