۱ تامین مالی در پروژه های گاز مایع شده

نوع محصول: گزارش راهبردی
اندیشکده:
دپارتمان: نفت و انرژی
سال انتشار: ۱۳۹۷
نویسنده:
PDF icon دریافت سند (۲.۰۶ MB)

۲ کارکرد مناطق آزاد در ایران و بررسی تبعات افزایش تعداد آنها

نوع محصول: گزارش راهبردی
اندیشکده: سیاست های راهبردی اقتصاد و مدیریت آرا
دپارتمان: مدیریت و برنامه ریزی
سال انتشار: ۱۳۹۷
نویسنده:
PDF icon دریافت سند (۱.۱۶ MB)

۳ تبیین چگونگی نفوذ آمریکا در مراکز تصمیم سازی در ایران پسابرجام

نوع محصول: گزارش راهبردی
اندیشکده: سیاسی راهبردی آرا
دپارتمان: امنیت ملی
سال انتشار: ۱۳۹۶
نویسنده:

۴ تبیین مدل کلان دیپلماسی علمی آمریکا به منظور نفوذ در ایران پسابرجام

نوع محصول: گزارش راهبردی
اندیشکده:
دپارتمان: امنیت ملی
سال انتشار: ۱۳۹۶
نویسنده:
PDF icon دریافت سند (۱.۲ MB)

۵ بررسی تأثیر تمدید تحریم ایسا (ISA)بر صنعت نفت ایران

نوع محصول: گزارش راهبردی
اندیشکده: سیاست های راهبردی اقتصاد و مدیریت آرا
دپارتمان: نفت و انرژی
سال انتشار: ۱۳۹۷
نویسنده:
PDF icon دریافت سند (۹۳۹.۵۷ KB)

۶ اختلال در دستگاه محاسباتی، تبیین الگوی تغییر محاسبات مسئولان متأثر از نفوذ

نوع محصول: گزارش راهبردی
اندیشکده: سیاسی راهبردی آرا
دپارتمان: امنیت ملی
سال انتشار: ۱۳۹۶
نویسنده:
PDF icon دریافت سند (۱.۰۲ MB)

۷ تعهدات بین المللی در دولت یازدهم

نوع محصول: گزارش راهبردی
اندیشکده: سیاسی راهبردی آرا
دپارتمان: سیاست خارجی
سال انتشار: ۱۳۹۶
نویسنده:
PDF icon دریافت سند (۷۷۸.۹۶ KB)

۸ تحلیل حقوقی نامه کشورهای غربی به شورای امنیت مبنی بر نقض قطعنامه ۲۲۳۱ به واسطه آزمایشهای موشکی ایران از دیدگاه حقوق بین الملل

نوع محصول: گزارش راهبردی
اندیشکده: سیاسی راهبردی آرا
دپارتمان: سیاست خارجی
سال انتشار: ۱۳۹۶
نویسنده:
PDF icon دریافت سند (۷۱۳.۴۶ KB)

۹ سیاستهای کلی انتخابات شرایط رجل سیاسی- مذهبی

نوع محصول: گزارش راهبردی
اندیشکده: سیاسی راهبردی آرا
دپارتمان: امنیت ملی
سال انتشار: ۱۳۹۶
نویسنده:
PDF icon دریافت سند (۶۲۲.۳۳ KB)

۱۰ بررسی برنامه های دولت یازدهم در حوزه جمعیت و تأثیر آن بر امنیت ملی

نوع محصول: گزارش راهبردی
اندیشکده: سیاسی راهبردی آرا
دپارتمان: امنیت ملی
سال انتشار: ۱۳۹۶
نویسنده:
PDF icon دریافت سند (۱.۲ MB)

صفحه‌ها