۲۱ وضعیت پدیده قاچاق در ایران

نوع محصول: گزارش راهبردی
اندیشکده: سیاست های راهبردی اقتصاد و مدیریت آرا
دپارتمان: اقتصاد
سال انتشار: ۱۳۹۷
نویسنده:
PDF icon دریافت سند (۱.۰۴ MB)

۲۲ (تحلیل طراحی مدل نفوذ تجاری ایران در کشورهای منطقه (با تأکید بر کشورهای عراق، لبنان و سوریه

نوع محصول: گزارش راهبردی
اندیشکده: سیاسی راهبردی آرا
دپارتمان:
سال انتشار: ۱۳۹۷
نویسنده:
PDF icon دریافت سند (۳.۷۸ MB)

۲۳ (دولت کارآفرین در ایران (چالش ها و راهکارها

نوع محصول: گزارش راهبردی
اندیشکده: سیاست های راهبردی اقتصاد و مدیریت آرا
دپارتمان:
سال انتشار: ۱۳۹۷
نویسنده:
PDF icon دریافت سند (۱.۰۹ MB)

۲۴ استراتژی های توسعه صنایع دریایی کشور

نوع محصول: گزارش راهبردی
اندیشکده: سیاست های راهبردی اقتصاد و مدیریت آرا
دپارتمان: صنعت و بازرگانی
سال انتشار: ۱۳۹۷
نویسنده:
PDF icon دریافت سند (۲.۱۶ MB)

۲۵ پیش بینی وضعیت نفت در دهه آینده با تمرکز بر جایگاه بازیگران اصلی منطقه عربستان و عراق

نوع محصول: گزارش راهبردی
اندیشکده: سیاست های راهبردی اقتصاد و مدیریت آرا
دپارتمان: نفت و انرژی
سال انتشار: ۱۳۹۷
نویسنده:
PDF icon دریافت سند (۲.۹۷ MB)

۲۶ هدفمندی یارانه ها؛ پیشینه و سرنوشت

نوع محصول: گزارش راهبردی
اندیشکده: سیاست های راهبردی اقتصاد و مدیریت آرا
دپارتمان: اقتصاد
سال انتشار: ۱۳۹۷
نویسنده:
PDF icon دریافت سند (۱.۸۴ MB)

۲۷ تعیین استراتژی هایی مبتنی بر سیاست های اقتصاد مقاومتی در صنعت

نوع محصول: گزارش راهبردی
اندیشکده: سیاسی راهبردی آرا
دپارتمان: نفت و انرژی
سال انتشار: ۱۳۹۷
نویسنده: تعیین استراتژی هایی مبتنی بر سیاست های اقتصاد مقاومتی در صنعت
PDF icon دریافت سند (۲.۷۹ MB)

۲۸ برداشت نادرست بانک مرکزی در تعیین مقتضیات نظامات ارزی

نوع محصول: گزارش راهبردی
اندیشکده: سیاست های راهبردی اقتصاد و مدیریت آرا
دپارتمان: نفت و انرژی
سال انتشار: ۱۳۹۷
نویسنده: ۱۳۹۷
PDF icon دریافت سند (۱.۰۷ MB)

۲۹ بررسی قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی با شرکت توتال؛ فرصتها و تهدیدات

نوع محصول: گزارش راهبردی
اندیشکده: سیاست های راهبردی اقتصاد و مدیریت آرا
دپارتمان: نفت و انرژی
سال انتشار: ۱۳۹۷
نویسنده:
PDF icon دریافت سند (۸۰۲.۴۹ KB)

۳۰ برداشت نادرست بانک مرکزی در تعیین مقتضیات نظامات ارزی

نوع محصول: گزارش راهبردی
اندیشکده: سیاست های راهبردی اقتصاد و مدیریت آرا
دپارتمان: اقتصاد
سال انتشار: ۱۳۹۷
نویسنده:
PDF icon دریافت سند (۸۰۲.۴۹ KB)

صفحه‌ها