فهرست دپارتمان‌های فرا رویش آرا

ردیف عنوان دپارتمان رئیس دپارتمان
۱ سواد رسانه ای دکتر شریفی
۲ علم و فناوری دکتر کامران دانشجو
۳ مطالعات و سیاست گذاری نظام های اجتماعی دکتر سمیه السادات شریفی
۴ مطالعات و سیاست گذاری نظام های فرهنگی دکتر علی عسکری
امروز شنبه، ۱ آوریل ۲۰۲۳، شما در سازمان الکترونیک آرا هستید!
close× Call Us
close×

فرم جستجو