فهرست دپارتمان‌های سیاست های راهبردی اقتصاد و مدیریت آرا

ردیف عنوان دپارتمان رئیس دپارتمان
۱ صنعت و بازرگانی مهندس کمانی
۲ محیط زیست دکتر هادی منافی
۳ اقتصاد دکتر عبدالحمید انصاری
۴ مدیریت و برنامه ریزی دکتر علیرضا علی احمدی  
۵ نفت و انرژی سیدمحمدعلی خطیبی