فهرست دپارتمان‌های اندیشکده سرآمد

ردیف عنوان دفتر رئیس دفتر
۱ دفتر مطالعات زیربنایی و تولیدی -
۲ دفتر مطالعات فناوری های نوین -
۳ دفتر مطالعات بین المللی -
۴ دفتر مطالعات اقتصادی -