۷۱ بررسی وضعیت توسعه میادین هیدروکربوری مشترک ایران

نوع محصول: گزارش راهبردی
اندیشکده: سیاست های راهبردی اقتصاد و مدیریت آرا
دپارتمان: نفت و انرژی
سال انتشار: ۱۳۹۵
نویسنده: سیدمهدی پاک ذات
PDF icon دریافت سند (۷۸۸.۸ KB)

۷۲ کارکرد مناطق آزاد در ایران و بررسی تبعات افزایش تعداد آن ها

نوع محصول: گزارش راهبردی
اندیشکده: سیاست های راهبردی اقتصاد و مدیریت آرا
دپارتمان: اقتصاد
سال انتشار: ۱۳۹۶
نویسنده: محمدرضا مهدیار اسماعیلی
PDF icon دریافت سند (۱.۱۶ MB)

۷۳ تحلیل انتقادی دولت یازدهم از منظر مدیریت جهادی

نوع محصول: گزارش راهبردی
اندیشکده: سیاست های راهبردی اقتصاد و مدیریت آرا
دپارتمان: مدیریت و برنامه ریزی
سال انتشار: ۱۳۹۵
نویسنده:
PDF icon دریافت سند (۵۵۴.۹۸ KB)

۷۴ نقد و بررسی مدیریت بحران در کشور (با تأکید بر شهر تهران)

نوع محصول: گزارش راهبردی
اندیشکده: سیاست های راهبردی اقتصاد و مدیریت آرا
دپارتمان: مدیریت و برنامه ریزی
سال انتشار: ۱۳۹۵
نویسنده: هادی خان محمدی
PDF icon دریافت سند (۱.۷۳ MB)

۷۵ صیانت حقوقی از میدان مشترک پارس جنوبی

نوع محصول: گزارش راهبردی
اندیشکده: سیاست های راهبردی اقتصاد و مدیریت آرا
دپارتمان: نفت و انرژی
سال انتشار: ۱۳۹۵
نویسنده: سیدمهدی پاک ذات
PDF icon دریافت سند (۱.۱۶ MB)

۷۶ بررسی چالش های صنعت معدن در ایران

نوع محصول: گزارش راهبردی
اندیشکده: سیاست های راهبردی اقتصاد و مدیریت آرا
دپارتمان: صنعت و بازرگانی
سال انتشار: ۱۳۹۵
نویسنده: سیدمحمد عباس نیا
PDF icon دریافت سند (۹۳۶.۵۷ KB)

۷۷ محصولات تراریخته؛ ضرورت ها، چالش ها و راهکارها

نوع محصول: گزارش راهبردی
اندیشکده: سیاست های راهبردی اقتصاد و مدیریت آرا
دپارتمان: محیط زیست
سال انتشار: ۱۳۹۵
نویسنده:
PDF icon دریافت سند (۵.۹ MB)

۷۸ بررسی عملکرد شورای رقابت

نوع محصول: گزارش راهبردی
اندیشکده: سیاست های راهبردی اقتصاد و مدیریت آرا
دپارتمان: صنعت و بازرگانی
سال انتشار: ۱۳۹۵
نویسنده: سیدمحمد عباس نیا
PDF icon دریافت سند (۱.۱۹ MB)

۷۹ بررسی مسائل صندوق های بازنشستگی

نوع محصول: گزارش راهبردی
اندیشکده: سیاست های راهبردی اقتصاد و مدیریت آرا
دپارتمان: صنعت و بازرگانی
سال انتشار: ۱۳۹۵
نویسنده: سیدمحمد عباس نیا
PDF icon دریافت سند (۹۲۰.۸۹ KB)

۸۰ نقد و بررسی چالش های صنعت نفت و گاز کشور

نوع محصول: گزارش راهبردی
اندیشکده: سیاست های راهبردی اقتصاد و مدیریت آرا
دپارتمان: نفت و انرژی
سال انتشار: ۱۳۹۵
نویسنده: سیدمهدی پاک ذات
PDF icon دریافت سند (۱.۲۲ MB)

صفحه‌ها