۶۱ تعیین استراتژی‌‌هایی مبتنی بر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در صنعت نفت و گاز

نوع محصول: گزارش راهبردی
اندیشکده: سیاست های راهبردی اقتصاد و مدیریت آرا
دپارتمان: نفت و انرژی
سال انتشار: ۱۳۹۶
نویسنده: سیدمهدی پاک ذات
PDF icon دریافت سند (۲.۸ MB)

۶۲ چالش های افزایش ضریب بازیافت و چشم انداز ازدیاد برداشت در میادین نفتی ایران

نوع محصول: گزارش راهبردی
اندیشکده: سیاست های راهبردی اقتصاد و مدیریت آرا
دپارتمان: نفت و انرژی
سال انتشار: ۱۳۹۶
نویسنده: سیدمهدی پاک ذات
PDF icon دریافت سند (۲.۱۸ MB)

۶۳ چالش ها و فرصت های استارت آپ ها در کشور

نوع محصول: گزارش راهبردی
اندیشکده: سیاست های راهبردی اقتصاد و مدیریت آرا
دپارتمان: صنعت و بازرگانی
سال انتشار: ۱۳۹۶
نویسنده: سیدمحمد عباس نیا
PDF icon دریافت سند (۱.۲۴ MB)

۶۴ بررسی و ارزیابی اقدامات دولت یازدهم در اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی

نوع محصول: گزارش راهبردی
اندیشکده: سیاست های راهبردی اقتصاد و مدیریت آرا
دپارتمان: اقتصاد
سال انتشار: ۱۳۹۶
نویسنده: محمدرضا مهدیار اسماعیلی
PDF icon دریافت سند (۱.۰۸ MB)

۶۵ تأمین مالی در پروژه های گاز مایع شده

نوع محصول: گزارش راهبردی
اندیشکده: سیاست های راهبردی اقتصاد و مدیریت آرا
دپارتمان: نفت و انرژی
سال انتشار: ۱۳۹۶
نویسنده: سیدمهدی پاک ذات
PDF icon دریافت سند (۲.۰۷ MB)

۶۶ وضعیت تکمیل زنجیره ارزش افزوده در صنعت نفت و گاز کشور

نوع محصول: گزارش راهبردی
اندیشکده: سیاست های راهبردی اقتصاد و مدیریت آرا
دپارتمان: نفت و انرژی
سال انتشار: ۱۳۹۵
نویسنده: سیدمهدی پاک ذات
PDF icon دریافت سند (۸۱۳.۳۲ KB)

۶۷ تحلیل ویژگی های نهاد تنظیم مقررات با تأکید بر صنعت پتروشیمی

نوع محصول: گزارش راهبردی
اندیشکده: سیاست های راهبردی اقتصاد و مدیریت آرا
دپارتمان: نفت و انرژی
سال انتشار: ۱۳۹۵
نویسنده: سیدمهدی پاک ذات
PDF icon دریافت سند (۵۰۸.۷۹ KB)

۶۸ نقد و بررسی قانون مدیریت خدمات کشوری

نوع محصول: گزارش راهبردی
اندیشکده: سیاست های راهبردی اقتصاد و مدیریت آرا
دپارتمان: مدیریت و برنامه ریزی
سال انتشار:
نویسنده: هادی خان محمدی
PDF icon دریافت سند (۷۹۸.۴۸ KB)

۶۹ نقدی بر لوایح برنامه ششم توسعه

نوع محصول: گزارش راهبردی
اندیشکده: سیاست های راهبردی اقتصاد و مدیریت آرا
دپارتمان: مدیریت و برنامه ریزی
سال انتشار: ۱۳۹۵
نویسنده: هادی خان محمدی
PDF icon دریافت سند (۱.۰۱ MB)

۷۰ آسیب شناسی کنترل و نظارت در نظام اداری کشور

نوع محصول: گزارش راهبردی
اندیشکده: سیاست های راهبردی اقتصاد و مدیریت آرا
دپارتمان: مدیریت و برنامه ریزی
سال انتشار: ۱۳۹۵
نویسنده: هادی خان محمدی
PDF icon دریافت سند (۱.۰۸ MB)

صفحه‌ها