۸۱ چالش های صنعت گردشگری در ایران

نوع محصول: گزارش راهبردی
اندیشکده: سیاست های راهبردی اقتصاد و مدیریت آرا
دپارتمان: مدیریت و برنامه ریزی
سال انتشار: ۱۳۹۵
نویسنده: وحید خاشعی
PDF icon دریافت سند (۲.۶ MB)

۸۲ وضعیت فساد اداری در ایران

نوع محصول: گزارش راهبردی
اندیشکده: سیاست های راهبردی اقتصاد و مدیریت آرا
دپارتمان: مدیریت و برنامه ریزی
سال انتشار: ۱۳۹۵
نویسنده: وحید خاشعی
PDF icon دریافت سند (۸۸۷.۷۵ KB)

۸۳ بررسی انتقادی عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران در دولت یازدهم

نوع محصول: گزارش راهبردی
اندیشکده: سیاست های راهبردی اقتصاد و مدیریت آرا
دپارتمان:
سال انتشار: ۱۳۹۵
نویسنده: سید یاسر سبحانی فرد
PDF icon دریافت سند (۹۳۲.۷۵ KB)

۸۴ تحلیل وضعیت سازمان های مردم نهاد (سمن ها) در کشور

نوع محصول: گزارش راهبردی
اندیشکده: سیاست های راهبردی اقتصاد و مدیریت آرا
دپارتمان: مدیریت و برنامه ریزی
سال انتشار: ۱۳۹۵
نویسنده: هادی خان محمدی
PDF icon دریافت سند (۷۴۵.۷۱ KB)

۸۵ چالش های پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی

نوع محصول: گزارش راهبردی
اندیشکده: سیاست های راهبردی اقتصاد و مدیریت آرا
دپارتمان: صنعت و بازرگانی
سال انتشار: ۱۳۹۵
نویسنده: وحید خاشعی
PDF icon دریافت سند (۷۳۵.۶۱ KB)

۸۶ تحلیل وضعیت سازمان انرژی اتمی ایران

نوع محصول: گزارش راهبردی
اندیشکده: سیاست های راهبردی اقتصاد و مدیریت آرا
دپارتمان: مدیریت و برنامه ریزی
سال انتشار: ۱۳۹۵
نویسنده:
PDF icon دریافت سند (۱.۸۸ MB)

۸۷ تحلیلی بر وظایف، ساختار و هزینه های دولت در ارائه کالاهای عمومی در اقتصاد ایران

نوع محصول: گزارش راهبردی
اندیشکده: سیاست های راهبردی اقتصاد و مدیریت آرا
دپارتمان: اقتصاد
سال انتشار: ۱۳۹۵
نویسنده: مهدی موحدی بکنظر
PDF icon دریافت سند (۱.۰۹ MB)

۸۸ ارزیابی عملکرد دولت یازدهم در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی با رویکرد اقتصاد مقاومتی

نوع محصول: گزارش راهبردی
اندیشکده:
دپارتمان: نفت و انرژی
سال انتشار: ۱۳۹۶
نویسنده: علی طاهری فرد
PDF icon دریافت سند (۱ MB)

۸۹ چالش های صنعت خودرو در ایران

نوع محصول: گزارش راهبردی
اندیشکده: سیاست های راهبردی اقتصاد و مدیریت آرا
دپارتمان: صنعت و بازرگانی
سال انتشار: ۱۳۹۵
نویسنده: وحید خاشعی
PDF icon دریافت سند (۱.۶۱ MB)

۹۰ چالش های صنعت بیمه در ایران

نوع محصول: گزارش راهبردی
اندیشکده: سیاست های راهبردی اقتصاد و مدیریت آرا
دپارتمان: اقتصاد
سال انتشار: ۱۳۹۵
نویسنده: وحید خاشعی
PDF icon دریافت سند (۹۹۸.۰۵ KB)

صفحه‌ها