۱ برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی

نوع محصول: کتاب
اندیشکده: سیاست های راهبردی اقتصاد و مدیریت آرا
دپارتمان: مدیریت و برنامه ریزی
سال انتشار: ۱۳۹۵
نویسنده: بابک سعیدی، فاطمه تاجی

۲ مدیریت عملکرد در بخش دولتی

نوع محصول: کتاب
اندیشکده: سیاست های راهبردی اقتصاد و مدیریت آرا
دپارتمان: مدیریت و برنامه ریزی
سال انتشار: ۱۳۹۵
نویسنده: محمد محمدی، فتاح شریف زاده

۳ اکتساب فناوری در شرایط تحریم

نوع محصول: کتاب
اندیشکده: سیاست های راهبردی اقتصاد و مدیریت آرا
دپارتمان: علم و فناوری
سال انتشار: ۱۳۹۶
نویسنده: مهرداد بذرپاش

۴ ائتلاف سیاسی و مدیریت مبارزات انتخاباتی

نوع محصول: کتاب
اندیشکده: سیاسی راهبردی آرا
دپارتمان: سیاست داخلی
سال انتشار:
نویسنده: رسول یوسفی، سجاد رستمی پور

۵ نظریه های مبنایی در رفتار سازمانی

نوع محصول: کتاب
اندیشکده: سیاست های راهبردی اقتصاد و مدیریت آرا
دپارتمان: مدیریت و برنامه ریزی
سال انتشار: ۱۳۹۵
نویسنده: کانر وایبرت ترجمه وحید خاشعی، مصطفی آشنایی و مریم محمدی دیانی

۶ اوپک در عصر نفت شیل

نوع محصول: کتاب
اندیشکده: سیاست های راهبردی اقتصاد و مدیریت آرا
دپارتمان: نفت و انرژی
سال انتشار: ۱۳۹۶
نویسنده: محمد رمادی، وائل مهدی ترجمه سید مهدی پاک ذات و روح اله کهن هوش نژاد

۷ استراتژی‌های پیاده¬سازی ERP در سازمان

نوع محصول: کتاب
اندیشکده: سیاست های راهبردی اقتصاد و مدیریت آرا
دپارتمان:
سال انتشار: ۱۳۹۵
نویسنده: حسن پولادی ، هادی خا نمحمدی ، محمدمهدی کشاورزیان
PDF icon دریافت سند (۲.۳۷ MB)

۸ کنترل استراتژی

نوع محصول: کتاب
اندیشکده: سیاست های راهبردی اقتصاد و مدیریت آرا
دپارتمان: مدیریت و برنامه ریزی
سال انتشار: ۱۳۹۵
نویسنده: کریستوفر چپمن