مأموریت

 
  • فرصت سازی و توانمندسازی در حوزه اقتصادی و زیربنایی به جهت پرورش نخبگانی اندیشمند در رده‌های مدیریتی
  • مدیریت تحول در کشور با اتکاء به ظرفیت‌های درونی، مبتنی بر روحیه جوانی
  • نخبه‌پروری با عنایت به مصالح مدیریتی کشور برپایه پژوهش محوری
  • انتقال دانش مدیریتی به نسل جوان و ارزشی برای توسعه اقتصاد و مدیریت عدالت محور

چشم‌انداز

 
  • ارائه مشاوره به طرح‌های کلان ملی مدیریتی، اقتصادی و زیربنایی با هدف توسعه و ترویج فرهنگ نوآورانه و خلق دانش در حوزه‌های علوم اجتماعی از طریق تحقیقات بومی بنیادی
  • اصلاح ساختارهای مدیریتی و اقتصادی کشور بر پایه دانش
  • تعامل با نخبگان و مراکز علمی و پژوهشی و صنعتی برای استفاده بهینه از ظرفیت‌های مدیریتی و در زمینه ارتقاء سطح فناوری‌های مدیریتی کشور