این مرکز با تمرکز بر مفهوم سیاستگذاری عمومی با بهره گیری از رویکرد پژوهشی مسائل ایران اسلامی را مورد توجه قرار می دهد. پژوهشگران این مرکز محققینی برجسته در زمینه های گوناگون از قبیل فرهنگی، اجتماعی، سیاست خارجه، محیط زیست، صنعت، آموزش عالی، سلامت و بهداشت عمومی، رفاه عمومی، امنیت، ارتباطات و علم و فناوری می باشند که در این رهگذر پیشرفت سریعتر ایرانی سربلند و توانمند را رقم می زنند. از اینرو این مرکز با توجه به اهمیتی که مبحث سیاست گذاری عمومی دارد در سال ۱۳۹۰بنا نهاده شد، تا مکانی برای انجام مطالعات و پژوهشهای مورد نیاز کشور مبتنی بر منطق گفتمان محوری باشد.

مؤسسات همکار

اندیشکده افرا

 

اندیشکده سرآمد