اندیشکده افرا: دفتر مطالعات تصویر اجتماعی

دفتر مطالعات تصویر اجتماعی به بررسی تصاویر و نمادهای موجود در جامعه و رسانه‌ها و تأثیر آن‌ها بر فرهنگ و ارزش‌های جامعه می‌پردازد. در این دفتر، محققان در حوزه‌های مختلف از جمله طراحی تصویر ملی، برندملی، برند شهری و دیگر زمینه‌های مرتبط با تصویر اجتماعی به تحلیل و بررسی تصاویر و نمادهای موجود در جامعه و رسانه‌ها و تأثیر آن‌ها بر فرهنگ و ارزش‌های جامعه می‌پردازند. هدف اصلی این دفتر، شناسایی و تحلیل تصاویر و نمادهای موجود در جامعه و رسانه‌ها و ارائه راهکارهای نوین برای تغییر و بهبود تصویر اجتماعی است.

[field_duties]
[field_notable_topics]
[field_head_of_department]
[field_department_manager]
[field_department_member]
[field_department_products]