اندیشکده افرا: دفتر مطالعات نوآوری اجتماعی

دفتر مطالعات حکمرانی اجتماعی به بررسی نحوه مدیریت و حکمرانی جوامع و سازمان‌ها با استفاده از فناوری و روش‌های نوین پرداخته و به شناسایی چالش‌های حکمرانی اجتماعی و راهکارهای مدیریت آن‌ها می‌پردازد. در این دفتر، محققان در حوزه‌های مختلف از جمله حکمرانی الکترونیک، دولت الکترونیک، حکمرانی باز، حکمرانی هوشمند و دیگر زمینه‌های مرتبط با حکمرانی اجتماعی به تحلیل و بررسی تأثیر فناوری بر حکمرانی جوامع مختلف می‌پردازند. هدف اصلی این دفتر، ارائه راهکارهای نوین برای بهبود حکمرانی و مدیریت جوامع با استفاده از فناوری و روش‌های نوین است.

[field_duties]
[field_notable_topics]
[field_head_of_department]
[field_department_manager]
[field_department_member]
[field_department_products]