اندیشکده افرا: دفتر مطالعات فناوری اجتماعی

دفتر مطالعات فناوری اجتماعی، به بررسی تأثیر فناوری بر جوامع و فرهنگ‌های مختلف در سطح جهانی می‌پردازد. در این دفتر، محققان در حوزه‌های مختلف از جمله فناوری اطلاعات، شبکه‌های اجتماعی، رسانه‌های جدید، فناوری‌های نوظهور و دیگر زمینه‌های مرتبط با فناوری به تحلیل و بررسی تأثیر آن بر جوامع و فرهنگ‌های مختلف می‌پردازند. هدف اصلی این دفتر، شناسایی و تحلیل چالش‌های اجتماعی و فرهنگی ناشی از پذیرش و استفاده از فناوری در جوامع مختلف است.

[field_duties]
[field_notable_topics]
[field_head_of_department]
[field_department_manager]
[field_department_member]
[field_department_products]