اندیشکده سرآمد : دفتر مطالعات فناوری های نوین

دفتر مطالعات فناوری های نوین به بررسی و تحلیل فناوری‌های نوین و پیشرفت‌های تکنولوژیک در صنایع و جامعه می‌پردازد. در این دفتر، محققان در حوزه‌های مختلف از جمله شناسایی فناوری‌های جدید و پیشرفت‌های تکنولوژیک در جامعه مانند هوش مصنوعی، متاورس و دیگر زمینه‌های مرتبط با فناوری‌های نوین به تحلیل و بررسی آن‌ها می‌پردازند. هدف اصلی این دفتر، شناسایی فناوری‌های جدید و پیشرفت‌های تکنولوژیک در صنایع، ارائه راهکارهای نوین برای بهبود و بهینه‌سازی فناوری‌های موجود و همچنین پیش‌بینی تغییرات آینده در فناوری‌ها است

[field_duties]
[field_notable_topics]
[field_head_of_department]
[field_department_manager]
[field_department_member]
[field_department_products]