۷۱ «آینده‌پژوهی وضعیت مادران اینستاگرامی در پنج سال آینده»

نوع محصول: گزارش راهبردی
اندیشکده:
دپارتمان: دفتر مطالعات نوآوری اجتماعی
سال انتشار: ۱۳۹۷
قیمت:

۷۲ آینده‌پژوهی «وضعیت کودکان و نوجوانان اینستاگرامی در پنج سال آینده»

نوع محصول: گزارش راهبردی
اندیشکده: اندیشکده افرا
دپارتمان: دفتر مطالعات نوآوری اجتماعی
سال انتشار: ۱۳۹۷
قیمت:

۷۳ آینده‌پژوهی «کسب و کارهای اینستاگرامی زنان»

نوع محصول: گزارش راهبردی
اندیشکده: اندیشکده افرا
دپارتمان: دفتر مطالعات نوآوری اجتماعی
سال انتشار: ۱۳۹۷
قیمت:

۷۴ سناریوهای مدیریت سرمایه اجتماعی در مناسبت‌های ملی، مذهبی و انقلابی

نوع محصول: گزارش راهبردی
اندیشکده: اندیشکده افرا
دپارتمان: دفتر مطالعات نوآوری اجتماعی
سال انتشار: ۱۳۹۷
قیمت:

۷۵ تامین مالی در پروژه های گاز مایع شده

نوع محصول: گزارش راهبردی
اندیشکده:
دپارتمان: دفتر مطالعات اقتصادی
سال انتشار: ۱۳۹۷
قیمت:

۷۶ کارکرد مناطق آزاد در ایران و بررسی تبعات افزایش تعداد آنها

نوع محصول: گزارش راهبردی
اندیشکده: اندیشکده سرآمد
دپارتمان: دفتر مطالعات بین المللی
سال انتشار: ۱۳۹۷
قیمت:

۷۷ تبیین چگونگی نفوذ آمریکا در مراکز تصمیم سازی در ایران پسابرجام

نوع محصول: گزارش راهبردی
اندیشکده: سیاسی راهبردی آرا
دپارتمان: امنیت ملی
سال انتشار: ۱۳۹۶
قیمت:

۷۸ تبیین مدل کلان دیپلماسی علمی آمریکا به منظور نفوذ در ایران پسابرجام

نوع محصول: گزارش راهبردی
اندیشکده:
دپارتمان: امنیت ملی
سال انتشار: ۱۳۹۶
قیمت:

۷۹ بررسی تأثیر تمدید تحریم ایسا (ISA)بر صنعت نفت ایران

نوع محصول: گزارش راهبردی
اندیشکده: اندیشکده سرآمد
دپارتمان: دفتر مطالعات اقتصادی
سال انتشار: ۱۳۹۷
قیمت:

۸۰ اختلال در دستگاه محاسباتی، تبیین الگوی تغییر محاسبات مسئولان متأثر از نفوذ

نوع محصول: گزارش راهبردی
اندیشکده: سیاسی راهبردی آرا
دپارتمان: امنیت ملی
سال انتشار: ۱۳۹۶
قیمت:

صفحه‌ها