۱۸۱ چالش های کسب و کار دولت یازدهم

نوع محصول: گزارش راهبردی
اندیشکده: اندیشکده سرآمد
دپارتمان: دفتر مطالعات زیربنایی و تولیدی
سال انتشار: ۱۳۹۵
قیمت:

۱۸۲ مطالعه ابعاد اجتماعی ناباروری در ایران (با توجه به نمونه های شهر تهران)

نوع محصول: گزارش راهبردی
اندیشکده: اندیشکده افرا
دپارتمان: دفتر مطالعات نوآوری اجتماعی
سال انتشار: ۱۳۹۵
قیمت:

۱۸۳ تحلیل تأثیرات توسعه نفتهای غیرمتعارف بر بازار نفت و اقتصاد داخلی

نوع محصول: گزارش راهبردی
اندیشکده: اندیشکده سرآمد
دپارتمان: دفتر مطالعات اقتصادی
سال انتشار: ۱۳۹۵
قیمت:

۱۸۴ بررسی ابعاد جدید زیست محیطی آلودگی هوای تهران

نوع محصول: گزارش راهبردی
اندیشکده: اندیشکده سرآمد
دپارتمان: دفتر مطالعات فناوری های نوین
سال انتشار: ۱۳۹۵
قیمت:

۱۸۵ مطالعه ارزش کار خانگی

نوع محصول: گزارش راهبردی
اندیشکده: اندیشکده افرا
دپارتمان: دفتر مطالعات نوآوری اجتماعی
سال انتشار: ۱۳۹۵
قیمت:

۱۸۶ بررسی گازهای مشعل و آسیب شناسی عدم موفقیت جمع آوری این گازها

نوع محصول: گزارش راهبردی
اندیشکده: اندیشکده سرآمد
دپارتمان: دفتر مطالعات اقتصادی
سال انتشار: ۱۳۹۵
قیمت:

۱۸۷ بررسی اقتصادی قرارداد نفتی ایران(IPC)

نوع محصول: گزارش راهبردی
اندیشکده: اندیشکده سرآمد
دپارتمان: دفتر مطالعات اقتصادی
سال انتشار: ۱۳۹۵
قیمت:

۱۸۸ تحریم ها،خطوط قرمز و اقتصاد پسابرجام

نوع محصول: گزارش راهبردی
اندیشکده: سیاسی راهبردی آرا
دپارتمان: سیاست خارجی
سال انتشار: ۱۳۹۴
قیمت:

۱۸۹ تحلیل ساختار جدید سازمان مدیریت و برنامه ریزی (مصوب دولت یازدهم)

نوع محصول: گزارش راهبردی
اندیشکده: اندیشکده سرآمد
دپارتمان: دفتر مطالعات بین المللی
سال انتشار: ۱۳۹۵
قیمت:

۱۹۰ تحلیل و آسیب‌شناسی نظام نگهداشت نیروی انسانی

نوع محصول: گزارش راهبردی
اندیشکده: اندیشکده سرآمد
دپارتمان: دفتر مطالعات بین المللی
سال انتشار: ۱۳۹۵
قیمت:

صفحه‌ها