۱۶۱ چالش های صنعت خودرو در ایران

نوع محصول: گزارش راهبردی
اندیشکده: اندیشکده سرآمد
دپارتمان: دفتر مطالعات زیربنایی و تولیدی
سال انتشار: ۱۳۹۵
قیمت:

۱۶۲ چالش های صنعت بیمه در ایران

نوع محصول: گزارش راهبردی
اندیشکده: اندیشکده سرآمد
دپارتمان:
سال انتشار: ۱۳۹۵
قیمت:

۱۶۳ نذر؛ الگویی برای بقای جامعه اسلامی

نوع محصول: گزارش راهبردی
اندیشکده: اندیشکده افرا
دپارتمان: دفتر مطالعات نوآوری اجتماعی
سال انتشار: ۱۳۹۶
قیمت:

۱۶۴ بررسی وضعیت آب و بحران منابع آبی در کشور

نوع محصول: گزارش راهبردی
اندیشکده: اندیشکده افرا
دپارتمان: دفتر مطالعات فناوری های نوین
سال انتشار: ۱۳۹۶
قیمت:

۱۶۵ نقش رسانه‌ها در ملی‌گرایی مصرفی

نوع محصول: گزارش راهبردی
اندیشکده: اندیشکده افرا
دپارتمان: دفتر مطالعات تصویر اجتماعی
سال انتشار: ۱۳۹۶
قیمت:

۱۶۶ سیاست های فرهنگی ترکیه

نوع محصول: گزارش راهبردی
اندیشکده: اندیشکده افرا
دپارتمان: دفتر مطالعات تصویر اجتماعی
سال انتشار: ۱۳۹۶
قیمت:

۱۶۷ گزارش راهبردي مسائل و چالش‌هاي بازار سرمايه كشور

نوع محصول: گزارش راهبردی
اندیشکده: اندیشکده سرآمد
دپارتمان:
سال انتشار: ۱۳۹۶
قیمت:

۱۶۸ تحلیل و آسیب شناسی بهره وری در ایران

نوع محصول: گزارش راهبردی
اندیشکده: اندیشکده سرآمد
دپارتمان: دفتر مطالعات بین المللی
سال انتشار: ۱۳۹۶
قیمت:

۱۶۹ چالش های نظام تأمین اجتماعی در ایران

نوع محصول: گزارش راهبردی
اندیشکده: اندیشکده سرآمد
دپارتمان:
سال انتشار: ۱۳۹۶
قیمت:

۱۷۰ معرفی و تبیین مسائل راهبردی حوزه مدیریت نظام اداری

نوع محصول: گزارش راهبردی
اندیشکده: اندیشکده سرآمد
دپارتمان: دفتر مطالعات بین المللی
سال انتشار: ۱۳۹۶
قیمت:

صفحه‌ها