۱۵۱ بررسی مسائل صندوق های بازنشستگی

نوع محصول: گزارش راهبردی
اندیشکده: اندیشکده سرآمد
دپارتمان: دفتر مطالعات زیربنایی و تولیدی
سال انتشار: ۱۳۹۵
قیمت:

۱۵۲ نقد و بررسی چالش های صنعت نفت و گاز کشور

نوع محصول: گزارش راهبردی
اندیشکده: اندیشکده سرآمد
دپارتمان: دفتر مطالعات اقتصادی
سال انتشار: ۱۳۹۵
قیمت:

۱۵۳ چالش های صنعت گردشگری در ایران

نوع محصول: گزارش راهبردی
اندیشکده: اندیشکده سرآمد
دپارتمان: دفتر مطالعات بین المللی
سال انتشار: ۱۳۹۵
قیمت:

۱۵۴ وضعیت فساد اداری در ایران

نوع محصول: گزارش راهبردی
اندیشکده: اندیشکده سرآمد
دپارتمان: دفتر مطالعات بین المللی
سال انتشار: ۱۳۹۵
قیمت:

۱۵۵ بررسی انتقادی عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران در دولت یازدهم

نوع محصول: گزارش راهبردی
اندیشکده: اندیشکده سرآمد
دپارتمان:
سال انتشار: ۱۳۹۵
قیمت:

۱۵۶ تحلیل وضعیت سازمان های مردم نهاد (سمن ها) در کشور

نوع محصول: گزارش راهبردی
اندیشکده: اندیشکده سرآمد
دپارتمان: دفتر مطالعات بین المللی
سال انتشار: ۱۳۹۵
قیمت:

۱۵۷ چالش های پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی

نوع محصول: گزارش راهبردی
اندیشکده: اندیشکده سرآمد
دپارتمان: دفتر مطالعات زیربنایی و تولیدی
سال انتشار: ۱۳۹۵
قیمت:

۱۵۸ تحلیل وضعیت سازمان انرژی اتمی ایران

نوع محصول: گزارش راهبردی
اندیشکده: اندیشکده سرآمد
دپارتمان: دفتر مطالعات بین المللی
سال انتشار: ۱۳۹۵
قیمت:

۱۵۹ تحلیلی بر وظایف، ساختار و هزینه های دولت در ارائه کالاهای عمومی در اقتصاد ایران

نوع محصول: گزارش راهبردی
اندیشکده: اندیشکده سرآمد
دپارتمان:
سال انتشار: ۱۳۹۵
قیمت:

۱۶۰ ارزیابی عملکرد دولت یازدهم در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی با رویکرد اقتصاد مقاومتی

نوع محصول: گزارش راهبردی
اندیشکده:
دپارتمان: دفتر مطالعات اقتصادی
سال انتشار: ۱۳۹۶
قیمت:

صفحه‌ها