۱۴۱ نقد و بررسی قانون مدیریت خدمات کشوری

نوع محصول: گزارش راهبردی
اندیشکده: اندیشکده سرآمد
دپارتمان: دفتر مطالعات بین المللی
سال انتشار:
قیمت:

۱۴۲ نقدی بر لوایح برنامه ششم توسعه

نوع محصول: گزارش راهبردی
اندیشکده: اندیشکده سرآمد
دپارتمان: دفتر مطالعات بین المللی
سال انتشار: ۱۳۹۵
قیمت:

۱۴۳ بررسی وضعیت توسعه میادین هیدروکربوری مشترک ایران

نوع محصول: گزارش راهبردی
اندیشکده: اندیشکده سرآمد
دپارتمان: دفتر مطالعات اقتصادی
سال انتشار: ۱۳۹۵
قیمت:

۱۴۴ کارکرد مناطق آزاد در ایران و بررسی تبعات افزایش تعداد آن ها

نوع محصول: گزارش راهبردی
اندیشکده: اندیشکده سرآمد
دپارتمان:
سال انتشار: ۱۳۹۶
قیمت:

۱۴۵ تحلیل انتقادی دولت یازدهم از منظر مدیریت جهادی

نوع محصول: گزارش راهبردی
اندیشکده: اندیشکده سرآمد
دپارتمان: دفتر مطالعات بین المللی
سال انتشار: ۱۳۹۵
قیمت:

۱۴۶ نقد و بررسی مدیریت بحران در کشور (با تأکید بر شهر تهران)

نوع محصول: گزارش راهبردی
اندیشکده: اندیشکده سرآمد
دپارتمان: دفتر مطالعات بین المللی
سال انتشار: ۱۳۹۵
قیمت:

۱۴۷ صیانت حقوقی از میدان مشترک پارس جنوبی

نوع محصول: گزارش راهبردی
اندیشکده: اندیشکده سرآمد
دپارتمان: دفتر مطالعات اقتصادی
سال انتشار: ۱۳۹۵
قیمت:

۱۴۸ بررسی چالش های صنعت معدن در ایران

نوع محصول: گزارش راهبردی
اندیشکده: اندیشکده سرآمد
دپارتمان: دفتر مطالعات زیربنایی و تولیدی
سال انتشار: ۱۳۹۵
قیمت:

۱۴۹ محصولات تراریخته؛ ضرورت ها، چالش ها و راهکارها

نوع محصول: گزارش راهبردی
اندیشکده: اندیشکده سرآمد
دپارتمان: دفتر مطالعات فناوری های نوین
سال انتشار: ۱۳۹۵
قیمت:

۱۵۰ بررسی عملکرد شورای رقابت

نوع محصول: گزارش راهبردی
اندیشکده: اندیشکده سرآمد
دپارتمان: دفتر مطالعات زیربنایی و تولیدی
سال انتشار: ۱۳۹۵
قیمت:

صفحه‌ها