۴۱ نقش رسانه‌ها در ملی‌گرایی مصرفی

نوع محصول: گزارش راهبردی
اندیشکده: اندیشکده افرا
دپارتمان: دفتر مطالعات تصویر اجتماعی
سال انتشار: ۱۳۹۶
قیمت:

۴۲ سیاست های فرهنگی ترکیه

نوع محصول: گزارش راهبردی
اندیشکده: اندیشکده افرا
دپارتمان: دفتر مطالعات تصویر اجتماعی
سال انتشار: ۱۳۹۶
قیمت:

۴۳ غفلت از اوقات فراغت زنان و پیامدهای آن

نوع محصول: گزارش راهبردی
اندیشکده: اندیشکده افرا
دپارتمان: دفتر مطالعات نوآوری اجتماعی
سال انتشار: ۱۳۹۵
قیمت:

۴۴ مصرف‎گرایی و تغییرات خانواده ایرانی (با تمرکز بر «خانواده مصرفی»)

نوع محصول: گزارش راهبردی
اندیشکده: اندیشکده افرا
دپارتمان: دفتر مطالعات نوآوری اجتماعی
سال انتشار: ۱۳۹۵
قیمت:

۴۵ ابعاد فرهنگی برنامه ششم توسعه

نوع محصول: گزارش راهبردی
اندیشکده: اندیشکده افرا
دپارتمان: دفتر مطالعات تصویر اجتماعی
سال انتشار: ۱۳۹۵
قیمت:

۴۶ تبیین بعد اجتماعی عدالت از منظر مقام معظم رهبری (مدظله) و بررسی میزان انطباق پذیری آن با عملکرد دولت یازدهم در این حوزه

نوع محصول: گزارش راهبردی
اندیشکده: اندیشکده افرا
دپارتمان: دفتر مطالعات نوآوری اجتماعی
سال انتشار: ۱۳۹۵
قیمت:

۴۷ مطالعه مدل تحلیلی مسائل اجتماعی و عملکرد دولت یازدهم

نوع محصول: گزارش راهبردی
اندیشکده: اندیشکده افرا
دپارتمان: دفتر مطالعات نوآوری اجتماعی
سال انتشار: ۱۳۹۵
قیمت:

۴۸ مطالعه ابعاد اجتماعی ناباروری در ایران (با توجه به نمونه های شهر تهران)

نوع محصول: گزارش راهبردی
اندیشکده: اندیشکده افرا
دپارتمان: دفتر مطالعات نوآوری اجتماعی
سال انتشار: ۱۳۹۵
قیمت:

۴۹ مطالعه ارزش کار خانگی

نوع محصول: گزارش راهبردی
اندیشکده: اندیشکده افرا
دپارتمان: دفتر مطالعات نوآوری اجتماعی
سال انتشار: ۱۳۹۵
قیمت:

صفحه‌ها