۲۱ نقش رسانه‌ها در ملی‌گرایی مصرفی

نوع محصول: گزارش راهبردی
اندیشکده: فرا رویش آرا
دپارتمان: مطالعات و سیاست گذاری نظام های فرهنگی
سال انتشار: ۱۳۹۶
نویسنده: قاسم صفایی‌نژاد
PDF icon دریافت سند (۴۴۸.۳۷ KB)

۲۲ سیاست های فرهنگی ترکیه

نوع محصول: گزارش راهبردی
اندیشکده: فرا رویش آرا
دپارتمان: مطالعات و سیاست گذاری نظام های فرهنگی
سال انتشار: ۱۳۹۶
نویسنده: محمدرضا نصرالهی
PDF icon دریافت سند (۱.۱۴ MB)

۲۳ غفلت از اوقات فراغت زنان و پیامدهای آن

نوع محصول: گزارش راهبردی
اندیشکده: فرا رویش آرا
دپارتمان: مطالعات و سیاست گذاری نظام های اجتماعی
سال انتشار: ۱۳۹۵
نویسنده:
PDF icon دریافت سند (۵۷۵.۴۶ KB)

۲۴ مصرف‎گرایی و تغییرات خانواده ایرانی (با تمرکز بر «خانواده مصرفی»)

نوع محصول: گزارش راهبردی
اندیشکده: فرا رویش آرا
دپارتمان: مطالعات و سیاست گذاری نظام های اجتماعی
سال انتشار: ۱۳۹۵
نویسنده: مرضیه ابراهیمی
PDF icon دریافت سند (۶۶۲.۷ KB)

۲۵ ابعاد فرهنگی برنامه ششم توسعه

نوع محصول: گزارش راهبردی
اندیشکده: فرا رویش آرا
دپارتمان: مطالعات و سیاست گذاری نظام های فرهنگی
سال انتشار: ۱۳۹۵
نویسنده:
PDF icon دریافت سند (۱.۳۳ MB)

۲۶ تبیین بعد اجتماعی عدالت از منظر مقام معظم رهبری (مدظله) و بررسی میزان انطباق پذیری آن با عملکرد دولت یازدهم در این حوزه

نوع محصول: گزارش راهبردی
اندیشکده: فرا رویش آرا
دپارتمان: مطالعات و سیاست گذاری نظام های اجتماعی
سال انتشار: ۱۳۹۵
نویسنده:
PDF icon دریافت سند (۵۵۳.۲۵ KB)

۲۷ مطالعه مدل تحلیلی مسائل اجتماعی و عملکرد دولت یازدهم

نوع محصول: گزارش راهبردی
اندیشکده: فرا رویش آرا
دپارتمان: مطالعات و سیاست گذاری نظام های اجتماعی
سال انتشار: ۱۳۹۵
نویسنده:
PDF icon دریافت سند (۹۶۷.۸۱ KB)

۲۸ مطالعه ابعاد اجتماعی ناباروری در ایران (با توجه به نمونه های شهر تهران)

نوع محصول: گزارش راهبردی
اندیشکده: فرا رویش آرا
دپارتمان: مطالعات و سیاست گذاری نظام های اجتماعی
سال انتشار: ۱۳۹۵
نویسنده: فاطمه رئیس السادات
PDF icon دریافت سند (۵۹۴.۴۴ KB)

۲۹ مطالعه ارزش کار خانگی

نوع محصول: گزارش راهبردی
اندیشکده: فرا رویش آرا
دپارتمان: مطالعات و سیاست گذاری نظام های اجتماعی
سال انتشار: ۱۳۹۵
نویسنده: محبوبه داوودی
PDF icon دریافت سند (۸۱۹.۵۵ KB)

صفحه‌ها