۱۱ بررسی وضعیت خاک و بحران منابع خاکی در کشور

نوع محصول: گزارش راهبردی
اندیشکده: فرا رویش آرا
دپارتمان: محیط زیست
سال انتشار: ۱۳۹۶
نویسنده:
PDF icon دریافت سند (۳.۰۵ MB)

۱۲ حجاب و عفاف در ایران؛ مطالعه موردی سیاست گذاری شورای عالی انقلاب فرهنگی در زمینه حجاب

نوع محصول: گزارش راهبردی
اندیشکده: فرا رویش آرا
دپارتمان: مطالعات و سیاست گذاری نظام های اجتماعی
سال انتشار: ۱۳۹۵
نویسنده: محبوبه داودی
PDF icon دریافت سند (۶۰۱.۴۳ KB)

۱۳ بررسی تمایلات فرزند آوری زنان

نوع محصول: گزارش راهبردی
اندیشکده: فرا رویش آرا
دپارتمان: مطالعات و سیاست گذاری نظام های اجتماعی
سال انتشار: ۱۳۹۵
نویسنده: ریحانه داودی
PDF icon دریافت سند (۵۲۳.۳۲ KB)

۱۴ بررسی پدیده مطلقگی در ایران (تأملی بر وضعیت زنان پس از طلاق)

نوع محصول: گزارش راهبردی
اندیشکده: فرا رویش آرا
دپارتمان: مطالعات و سیاست گذاری نظام های اجتماعی
سال انتشار: ۱۳۹۵
نویسنده: محبوبه داودی
PDF icon دریافت سند (۶۱۸.۴۷ KB)

۱۵ بازسازی اجتماعی هیأت های مذهبی

نوع محصول: گزارش راهبردی
اندیشکده: فرا رویش آرا
دپارتمان: مطالعات و سیاست گذاری نظام های فرهنگی
سال انتشار: ۱۳۹۵
نویسنده: نفیسه رحمانی
PDF icon دریافت سند (۴۲۵.۹۷ KB)

۱۶ سیاست های فرهنگی کشورهای جهان (مطالعه اسرائیل)

نوع محصول: گزارش راهبردی
اندیشکده: فرا رویش آرا
دپارتمان: مطالعات و سیاست گذاری نظام های فرهنگی
سال انتشار: ۱۳۹۵
نویسنده: مجتبی کشوری
PDF icon دریافت سند (۱.۰۷ MB)

۱۷ بررسی وضعیت سازمان نظام روان شناسی و مشاوره کشور

نوع محصول: گزارش راهبردی
اندیشکده: فرا رویش آرا
دپارتمان: مطالعات و سیاست گذاری نظام های اجتماعی
سال انتشار: ۱۳۹۶
نویسنده: محبوبه داودی
PDF icon دریافت سند (۵۰۶.۲۵ KB)

۱۸ بررسی جامعه شناختی ازدواج موقت

نوع محصول: گزارش راهبردی
اندیشکده: فرا رویش آرا
دپارتمان: مطالعات و سیاست گذاری نظام های اجتماعی
سال انتشار: ۱۳۹۶
نویسنده: محبوبه داودی
PDF icon دریافت سند (۴۶۹.۵۵ KB)

۱۹ نذر؛ الگویی برای بقای جامعه اسلامی

نوع محصول: گزارش راهبردی
اندیشکده: فرا رویش آرا
دپارتمان: مطالعات و سیاست گذاری نظام های اجتماعی
سال انتشار: ۱۳۹۶
نویسنده: محبوبه داودی
PDF icon دریافت سند (۴۳۹.۹۶ KB)

۲۰ بررسی وضعیت آب و بحران منابع آبی در کشور

نوع محصول: گزارش راهبردی
اندیشکده: فرا رویش آرا
دپارتمان: محیط زیست
سال انتشار: ۱۳۹۶
نویسنده: سمیه رفیعی، ندا افخمی نمین
PDF icon دریافت سند (۴.۹۱ MB)

صفحه‌ها