فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی

آینده پژوهی مدیریت - دانشگاه آزاد اسلامی

نشریه علمی «اندیشه مدیریت راهبردی (اندیشه مدیریت)

بررسی‌های بازرگانی - موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی

مجله پژوهش های برنامه ریزی و سیاستگذاری انرژی

نشریه پژوهش‌های مدیریت در ایران  دانشگاه تربیت مدرس

فصلنامه علمی پژوهش های مدیریت راهبردی

پژوهش های نوین در تصمیم گیری

فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی دانشگاه شهید بهشتی

فرآیند مدیریت و توسعه موسسه عالی آموزش و پژوهش

فصلنامه مدیریت اسلامی-دانشگاه امام حسین

نشریه مدیریت دولتی - دانشگاه تهران

 فصلنامه مدیریت سازمان‌های دولتی 

فصلنامه مدیریت سرمایه اجتماعی پردیس فارابی دانشگاه تهران

فصلنامه مدیریت نوآوری

 فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی