فصلنامه بورس اوراق بهادار

نشریه تحقیقات مالی - دانشگاه تهران

نشریه علمی «تحقیقات مالی اسلامی»

فصلنامه دانش سرمایه گذاری

فصلنامه راهبرد مدیریت مالی دانشگاه الزهرا