پژوهش سیاست نظری پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی

پژوهش های سیاست های اسلامی انجمن علمی انقلاب اسلامی

پژوهش های سیاست اسلامی پژوهشکده علوم اسلامی امام صادق (ع)

فصل نامه سیاستگذاری عمومی دانشگاه تهران

نشریه دولت پژوهی دانشگاه علامه طباطبایی

فصلنامه مجلس و راهبرد-مرکزپژوهش های مجلس شورای اسلامی

فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی دانشگاه معارف اسلامی وابسته به نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه ها

فصلنامه مطالعات راهبردی پژوهشكده مطالعات راهبردی

فصلنامه راهبرد مرکز تحقیقات استراتژیك مجمع تشخیص مصلحت نظام

فصلنامه مطالعات بین رشته ای دانش راهبردی دانشگاه دفاع ملی

مطالعات راهبردی بسیج پژوهشکده مطالعات و تحقیقات بسیج