فصلنامه آینده پژوهی ایران - دانشگاه بین المللی امام خمینی

مجله الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی سازمان بسیج اساتید

فصلنامه بررسی مسائل اجتماعی ایران دانشگاه تهران

فصلنامه بررسی رفاه توسعه اجتماعي دانشگاه علامه طباطبايي

پژوهشنامه اسلامی زنان و خانواده جامعه المصطفی العالمیه

فصل نامه توسعه اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز

پژوهش های راهبردی مسائل اجتماعی ایران-دانشگاه اصفهان

فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دانشگاه اصفهان

فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران وزارت علوم تحقیقات

فصلنامه جامعه شناسی دانشگاه مازندران

فصلنامه جهان رسانه دانشگاه تهران

فصلنامه دین و ارتباطات دانشگاه امام صادق ع

فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد فرهنگ

فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات میان رشته ­ای در رسانه وفرهنگ،

فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران وزارت علوم تحقیقات

فصلنامه رفاه اجتماعی دانشگاه علوم بهزیستی

فصلنامه علمی پژوهشی «روش‌شناسی علوم انسانی»

فصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد

مجله مطالعات توسعه اجتماعی ایران دانشگاه آزاد اسلامی

فصلنامه مسائل اجتماعی ایران دانشگاه خوارزمی

فصلنامه مطالعات اجتماعی و روانشاختی زنان دانشگاه الزهرا

فصلنامه «مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی»

مجله مطالعات توسعه اجتماعی ایران دانشگاه آزاداسلامی 

 فصلنامه علمی مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران دانشگاه تهران

فصلنامه راهبرد اجتماعی فرهنگی پژوهشكده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام