پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران - دانشگاه علامه طباطبائی

فصلنامه اقتصاد اسلامی - پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

فصلنامه اقتصاد پولی مالی - دانشگاه فردوسی مشهد

فصلنامه اقتصاد مالی دانشگاه آزاد

اقتصاد و توسعه منطقه ای - دانشگاه فردوسی مشهد

نشریه های معاونت برنامه ريزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

پژوهشنامه اقتصاد کلان - دانشگاه مازندران

فصلنامه پژوهش‌های پولی-بانکی

فصلنامه علمی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی-دانشگاه پیام نور

مجله تحقیقات اقتصادی - دانشگاه تهران

پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران - دانشگاه علامه طباطبائی

فصلنامه علمی‌ ـ پژوهشی راهبرد اقتصادی

سیاست گذاری اقتصادی - دانشگاه یزد

فصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی موسسه مطالعات بین المللی انرژی

فصلنامه علمی-پژوهشی «مطالعات اقتصاد اسلامی»

فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران