سیاست های راهبردی اقتصاد و مدیریت آرا: دپارتمان اقتصاد

     مأموریت اصلی این دپارتمان، سیاست‌پژوهی در حوزه‌های اقتصادی و مالی نظام جمهوری اسلامی ایران است. 

  •  ارائه سیاست های بهبود معیشت شامل شناسایی و ساختار بندی مسائل اساسی و روش های نظام پولی و مالی کشور و ارائه سیاست های اقتصادی مناسب
  •  طرح ریزی نظام اقتصادی پایدار و مقاوم در برابر تهدیدها
  •  شناسایی و ایجاد شبکه نخبگان اقتصادی کشور
  • تدوین نقشه راه اخذ پروانه FCP گروه فن آوا
  • تحلیل روند شاخص‌های اقتصادی کشور
  • اقتصاد مقاومتی؛ بایدها و نبایدها
  • جریان شناسی علمی و عملی اقتصاد ایران

دکتر عبدالحمید انصاری

دکتر محمدرضا مهدیار اسماعیلی

۱. دکتر عبدالحمید انصاری، رئیس دپارتمان، مدیرعامل اسبق بانک ملی ایران

۲. دکتر محمدرضا مهدیار اسماعیلی، مدیر دپارتمان، دکتری علوم اقتصادی، مدرس دانشگاه

۳. دکتر محمود بهمنی رئیس کل سابق بانک مرکزی ایران، عضو کمیسیون اقتصادی و نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی

۴. دکتر جعفر قادری عضو هیأت علمی دانشگاه شیراز، نماینده سابق مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی، عضو هیأت مدیره انجمن علمی اقتصاد شهری ایران، عضو شورای عالی نظارت بر سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، عضو هیئت امناء صندوق توسعه ملی و...

۵. دکتر مهدی صادقی شاهدانی رئیس سابق دانشگاه علوم اقتصادی، عضو هیأت علمی و رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع)

۶. دکتر محمد نعمتی عضو هیأت علمی و معاون پژوهش و برنامه ریزی دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع) 

۷. دکتر کامران ندری عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع)، معاون پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی

  •  گزارش راهبردی رصد و تحلیل شاخص های کلیدی اقتصاد کشور بر اساس جدیدترین آمارهای جهانی
  •  گزارش راهبردی طراحی شبکه نظام بانکی ضدتحریم بر اساس الگوی اقتصاد مقاومتی
  • گزارش راهبردی تحلیل ماتریسی شعار سال بر اساس موضوعات مهم طولی و عرضی دهه پیشرفت و عدالت