سیاست های راهبردی اقتصاد و مدیریت آرا: دپارتمان مدیریت و برنامه ریزی

یک مجموعه خبرگانی از صاحب‌نظران و مدیران انقلابی که مأموریت اصلی آن سیاست‌پژوهی  در حوزه حاکمیت نظام جمهوری اسلامی ایران است. مهم‌ترین اهدافی است که در این دپارتمان دنبال می‌شوند.

 • شناسایی و ساختار‌بندی مسائل اساسی و ریشه‌ای نظام اداری و مدیریت دولتی و ارائه سیاست‌های مناسب
 • طرح‌ریزی یک نظام حاکمیتی الگو و تراز انقلاب اسلامی
 • شناسایی و ایجاد شبکه نخبگان انقلابی در زمینه مدیریت و برنامه‌ریزی
 • تحلیل و آسیب‌شناسی نقشه راه اصلاح نظام اداری دولت یازدهم
 • تدوین گزارش راهبردی مدل دولت رقابت‌پذیر با شاخص‌های جهانی
 • پیگیری پروژه مدیریت جهادی؛ مفهوم‌سازی، مفاهیم و الگوها، گفتمان‌سازی در همکاری با چند نهاد و سازمان مدیریتی-رسانه‌ای
 • مجلس ناظر، الزمات و ویژگی‌ها
 • مدیریت عملکرد دولت و مدل اجرایی آن
 •  بررسی فرایند اثرگذاری بر مدیریت عملکرد دولت توسط دستگاه‌های اجرایی کشور

دکتر علیرضا علی احمدی  

دکتر هادی خان محمدی

۱. دکتر علیرضا علی احمدی، رئیس دپارتمان وزیر اسبق آموزش و پرورش، رئیس کمیسیون سبک زندگی اسلامی ایرانی شورای عالی انقلاب فرهنگی، عضو هیأت علمی و رئیس دانشکده مهندسی پیشرفت دانشگاه علم و صنعت

۲. دکتر هادی خان محمدی، مدیر دپارتمان دکتری سیاست گذاری عمومی از دانشگاه علامه طباطبائی، مدرس دانشگاه

۳. دکتر حسین اصلی پور دکتری سیاست گذاری عمومی از دانشگاه علامه طباطبائی، مدرس دانشگاه علامه طباطبایی 

۴. دکتر غلامرضا سلیمی دکتری مدیریت دولتی، عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی

 •  گزارش راهبردی تحلیل و آسیب شناسی نقشه راه اصلاح نظام اداری دولت یازدهم
 • گزارش راهبردی تحلیل ساختار جدید سازمان مدیریت و برنامه¬ریزی (مصوب دولت یازدهم)
 •  گزارش راهبردی تحلیل و آسیب شناسی نظام نگهداشت نیروی انسانی سازمان حفاظت محیط زیست با توجه به ماهیت حرفه ای گرایی سازمان در دولت یازدهم
 •  گزارش راهبردی مجلس ناظر، ویژگی ها و الزامات
 • گزارش راهبردی توسعه مدل نظام اجرایی ارزیابی عملکرد دولت (موضوع فصل یازدهم قانون مدیریت خدمات کشوری)
 •  گزارش راهبردی شناسایی و رتبه بندی تاکتیک های اثرگذاری در فرآیند ارزیابی عملکرد دولت یازدهم
 •  مقاله علمی پژوهشی واکاوی ارزش های اخلاق حرفه ای (کار) مبتنی بر اندیشه مقام معظم رهبری مدظله العالی