۲۱ واکنش صنعت جهانی خودرو به کروناویروس

نوع محصول: گروه ویژه سیاست پژوهی کرونا
اندیشکده:
دپارتمان: اقتصاد
سال انتشار: ۱۳۹۹
نویسنده:

۲۲ واکنش شرکت¬های چینی نسبت به شیوع ویروس کرونا چگونه بوده است؟

نوع محصول: گروه ویژه سیاست پژوهی کرونا
اندیشکده:
دپارتمان: اقتصاد
سال انتشار: ۱۳۹۹
نویسنده:

۲۳ بایسته‌های رسانه پردازی در مواجهه با بحران بیماری کرونا

نوع محصول: گروه ویژه سیاست پژوهی کرونا
اندیشکده: سیاسی راهبردی آرا
دپارتمان:
سال انتشار: ۱۳۹۹
نویسنده:

۲۴ نوع رفتار و تعامل قدرت‌های بزرگ برای مقابله با کرونا

نوع محصول: گروه ویژه سیاست پژوهی کرونا
اندیشکده: سیاسی راهبردی آرا
دپارتمان: سیاست خارجی
سال انتشار: ۱۳۹۹
نویسنده:

۲۵ بررسی بحران ویروس کرونا در مناطق حاشیه‌ای و شهرستان‌های استان تهران

نوع محصول: گروه ویژه سیاست پژوهی کرونا
اندیشکده: سیاسی راهبردی آرا
دپارتمان: سیاست داخلی
سال انتشار: ۱۳۹۹
نویسنده:

۲۶ جریان شناسی رسانه ای مواجه با کرونا

نوع محصول: گروه ویژه سیاست پژوهی کرونا
اندیشکده: سیاسی راهبردی آرا
دپارتمان:
سال انتشار: ۱۳۹۸
نویسنده:

۲۷ نقش دولت در افزایش تاب آوری اجتماعی در مواجهه با بحران کورنا

نوع محصول: گروه ویژه سیاست پژوهی کرونا
اندیشکده: سیاسی راهبردی آرا
دپارتمان:
سال انتشار: ۱۳۹۸
نویسنده:

۲۸ بیماری کرونا؛ احتمال پروژه‌ی بیوتروریسم وجنگ شناختی پیرامون آن

نوع محصول: گروه ویژه سیاست پژوهی کرونا
اندیشکده: سیاسی راهبردی آرا
دپارتمان:
سال انتشار: ۱۳۹۸
نویسنده:

۲۹ تاثیر شیوع ویروس کرونا بر سیاست داخلی ایران

نوع محصول: گروه ویژه سیاست پژوهی کرونا
اندیشکده:
دپارتمان: سیاست داخلی
سال انتشار: ۱۳۹۸
نویسنده:
PDF icon دریافت سند (۱.۳۹ MB)

۳۰ بررسی ابعاد بیوتروریسم و کرونا

نوع محصول: گروه ویژه سیاست پژوهی کرونا
اندیشکده: سیاسی راهبردی آرا
دپارتمان: سیاست خارجی
سال انتشار: ۱۳۹۸
نویسنده:

صفحه‌ها