فهرست دپارتمان‌های سیاسی راهبردی آرا

ردیف عنوان دپارتمان رئیس دپارتمان
۱ امنیت ملی سردار غلامرضا جلالی
۲ حقوقی قضایی دکتر عباسعلی کدخدایی
۳ سیاست خارجی  دکتر منوچهر محمدی
۴ سیاست داخلی دکتر مهرداد بذرپاش