در این بخش به معرفی، شرح رسالت‌ها، دستاوردها و اهداف پیش روی مدیران آرا پرداخته می‌شود، جهت مشاهده اطلاعات بر روی مدیریت مورد نظر کلیک نمایید.

دکتر رضا توکلی
رسالت ها
 • فراهم آوردن زمینه‌های لازم در جهت تحقق سازمان کار الکترونیک مرکز؛
 • فراهم آوردن زمینه و امکانات لازم برای ایجاد پایگاه و بانک‌های اطلاعاتی و مرکز  اسناد و استحکام بخشی زیرساخت‌های اطلاعاتی در سازمان کار مرکز؛
 • تهیه و  تدوین دستورالعمل‌ها و روش‌های توزیع و نگهداری و استاندارد‌سازی مدارک، مستندات تولیده شده‌است و ایجاد مرکز اسناد و بهنگام نمودن مستندات؛
 • انتخاب و طراحی پیکربندی سخت‌افزارها و نظارت در پیاده‌سازی و نگهداری و بررسی مستمر برای ارتقاء کارآیی؛
 • تأمین نگهداری و پشتیبانی و عیب‌یابی و رفع عیب از نرم‌افزارها و سخت‌افزارها و شبکه مرکز  و مؤسسات تابعه؛

اقدامات ۹۴

 • تهیه دبیرخانههای الکترونیکی آرا
 • ثبت دامین ararc.ir
 • راهاندازی سایت ararc.ir
 • راهاندازی آزمایشی vpn ara
 • راهاندازی شبکه wifi ara
 • طراحی شبکه داخلی آرا
 • دامین کلیه کاربران آرا(ara.com)
 • مدیریت و تهیه بانک اطلاعاتی کاربران
 • به روز رسانی تجهیزات شبکه
 • برقراری سامانه اشتراک فایل آرا
 • ارتباط میان سامانههای پالیز افزار و آرین سیستم

برنامه پیش رو

 • راهاندازی سازمان الکترونیک آرا (e-ARA)
 • استقرار سامانههای اطلاعاتی جهت ارتقاء بهرهوری سازمانی
 • زیرساخت شبکه و اینترنت توسعه یافته و پایدار متناسب با مأموریتها و وظایف مرکز
 • بهرهمندی از مرکز اسناد و آرشیو دیجیتال
 • استقرار سامانه Ticketing
 • آموزش مجازی
دکتر محمد محمدی
رسالت ها
 • پیاده سازی نظام برنامهریزی راهبردی و عملیاتی مرکز در حوزههای آموزشی، پژوهشی و عملیاتی؛
 • طراحی، تدوین و بازنگری دوره ای اهداف، استراتژیها و برنامه؛
 • تدوین، بررسی و کنترل پیشنهادات برنامههای توسعهای مرکز؛
 • برآورد منابع، بودجه و اعتبارات سالانه؛
 • پیگیری اخذ تأیید و تصویب برنامههای راهبردی، عملیاتی مرکز؛
 •  ارائه  و دفاع از طرحها و برنامهها؛
 • برنامه ریزی و سیاستگذاری جهت توسعه و تقویت نشانگاههای نیرویابی مرکز؛
 • ارزیابی و مدیریت عملکرد فعالیتها و پروژههای مرکز؛

اقدامات ۹۴

 • طراحی و ترسیم نقشه راه مرکز؛
 • مذاکره و تصویب نقشه راه سال ۹۴ در هیئت مدیره مرکز؛
 • مطالعه تطبیقی برای طرحریزی مجدد مؤسسه سیاسی و راهبردی آرا؛
 • ترسیم نقشه راه مؤسسه سیاسی و راهبردی مرکز؛
 • مطالعه تطبیقی برای طرحریزی مجدد مؤسسه فرهنگی و اجتماعی آرا؛
 • ترسیم نقشه راه مؤسسه فرهنگی و اجتماعی مرکز؛
 • مطالعه تطبیقی برای طرحریزی مؤسسه اقصادی و زیربنایی آرا؛
 • ترسیم نقشه راه مؤسسه اقصادی و زیربنایی مرکز؛
 • ارائه گزارشهای عملکرد ماهانه و فصلی؛
 • انجام مطالعات اولیه برای خرید و راهاندازی نرم افزار مدیریت عملکرد مرکز؛
 • طراحی و ترسیم مجموعه فعالیتها و پروژههای مرکز در قالب ساختار شکست کلان و مؤسسه به مؤسسه؛
 • طراحی و استخراج برنامه زمانبندی فعالیتهای مرکز و مؤسسات زیر مجموعه در قالب نرم افزار MSP؛
 • تهیه و استخراج گزارش عملکرد سالانه مرکز؛

برنامه پیش رو

 • پیاده سازی نظام مدیریت عملکرد و پیوند آن با فرایند بودجهریزی مرکز؛
 • ترسیم نقشه راه مؤسسه آموزشی مرکز و همکاری با واحد مربوطه در استقرار آن؛
 • ترسیم نقشه راه مرکز در سال ۱۳۹۵ و تصویب آن در سازمانهای کار مربوطه؛
 • تهیه و تدوین سرفصل های مورد نیاز نرم افزار مدیریت منابع انسانی؛
 • بازمهندسی ساختار تشکیلاتی مرکز و مؤسسات تابعه؛
 • استقرار نظامات مدیریتی مورد نیاز مرکز و اخذ گواهینامههای مربوطه؛
 • پیاده سازی استانداردهای مدیریت پروژه در مرکز و مؤسسات تابعه؛
 • مطالعه و احصاء استانداردها و روشهای کار در مؤسسات سیاستپژوهی در دنیا؛
دکتر عرفان خسرویان
رسالت ها
 • ارتقاء کیفیت سیاستپژوهی در مؤسسات و دپارتمانهای مرکز
 • برنامه ریزی، حمایت، هدایت و انجام پژوهشهای کاربردی
 • سیاست گذاری و مدیریت در زمینههای مختلف از جمله توسعه ساختار پژوهش، تأمین پژوهشگران جهت انجام پژوهش و بهرهبرداری مناسب از نتایج پژوهشهای انجام شده با تأکید بر تأمین نیازهای حاکمیتی
 • سعی در گسترش فرهنگ پژوهش برای پژوهشگران مرکز
 • تحول در برنامههای پژوهشی در سطوح مختلف مرکز  بر اساس فرصتها و امکانات و استفاده از نتایج حاصل از تحقیقات
 • هدفمند کردن تحقیقات مرکز و مؤسسات تابعه
 • کمک به تقویت کمی و کیفی پژوهشهای کاربردی سفارش داده شده به مرکز
 • گسترش دسترسی به خدمات online و سوق تدریجی امور پژوهشی به فرم online

اقدامات ۹۴

 • طراحی فرایندها و نظامنامههای پژوهشی متناسب با نیازمندیهای مرکز
 • اجرا طرح تحول در ساختار و فرایندهای پژوهشی
 • گردش کار بیش از پنجاه گزارش راهبردی، کارشناسی و کتاب

برنامه پیش رو

 • ایجاد دبیرخانه دایمی سالانه کنفرانس بینالمللی علوم و فناوریهای پیشرفته
 • ایجاد دبیرخانه دایمی جایزه ملی سیاستپژوهی
 • انعقاد تفاهمنامه مشارکت و همکاری با انجمنهای علمی بینالمللی
 • برگزاری کنفرانسها و همایشهای بینالمللی سیاستپژوهی
 • برگزاری کرسیهای آزاد اندیشی
 • انعقاد تفاهمنامه با دانشگاهها و مراکز بینالمللی خارج از کشور
 • انتشارنشریه بینالمللی مرکز  در حوزه سیاستپژوهی
 • دعوت از نخبگان علمی خارج از کشور جهت ارائه سخنرانیهای علمی
رسالت ها
 • شناسایی و رصد مستمر، همیشگی و پیوسته رقبا
 • شناسایی سلایق، نیازها، علایق، نحوه تقاضا، نحوه خرید، نحوه انتخاب و معیار های تصمیمگیری ذینفعان مرکز
 • تحلیل  روندهای کلان محیطی و عوامل متغیر در محیط(تکنولوژی، شرایط اقتصادی، شرایط سیاسی، شرایط اجتماعی و ویژگیهای جمعیت شناختی) در حوزه مشاوره و پژوهش
 •   شناسایی توانمندی‌ها و قابلیت‌های مرکز پژوهش آرا در ارائه خدمات مشاوره و پژوهشی

 • تدوین چشمانداز، اهداف واحد بازاریابی مرکز و مؤسسات تابعه
 • تدوین برنامهها و استراتژیهای بازاریابی محصولات پژوهشی مرکز
 • دیده بانی و رصد مستمر محیطی و بخش بندی جامعه هدف مرکز
 • تهیه سیاستها و استراتژیهای برندینگ به منظور ساخت و حفظ برند مرکز و مؤسسات تابعه
 • شناسایی و محاسبه تقاضای بالقوه و بالفعل جامعه هدف مرکز و محاسبه حجم آن
 •  طراحی و تدوین سیاستها و استراتژیهای توزیع و کانالهای ارتباطی با مصرفکنندگان محصولات مرکز
 • تهیه و بروز کردن پایگاه داده مصرفکنندگان محصولات مرکز(CIF)
 • مدیریت ارتباطات جامع با مخاطبین

اقدامات ۹۴

 • طراحی مدل کسب و کار واحد عرضه و توسعه خدمات در فضای فیزیکی و فضای مجازی
 • طراحی مدل کسب و کار مؤسسات وابسته در فضای فیزیکی و فضای مجازی با رویکرد ارتباط با مخاطبین
 • شناسایی و تشکیل پایگاه داده مخاطبین و روز آمد کردن آن

برنامه پیش رو

 • طراحی، تدوین و اجرای سیاستها و استراتژیهای توسعه و عرضه خدمات مرکز و مؤسسات
 • طراحی، تدوین و اجرای سیاستها و استراتژیهای برندینگ مرکز و مؤسسات
 • طراحی، تدوین و اجرای سیاستها و استراتژیهای قیمتگذاری خدمات
 • طراحی، تدوین و اجرای سیاستها و استراتژیهای توزیع و کانالهای ارتباطی
 • طراحی، تدوین و اجرای سیاستها و استراتژیهای پیشبرد فروش و تبلیغات
 • راه‌اندازی شبکه مجازی آرا (شبکه مجازی حرفهای در حوزه سیاستپژوهی)
 • راه‌اندازی  فروشگاه مجازی آرا
 • راه‌اندازی  اولین کلینک مشاوره و مطالعات راهبردی مجازی
امیر حسن خواجوی
رسالت ها
 • اجرا سیاستهای برندیگ در دانشگاهها و مراکز آموزشی متعهد به گفتمان انقلاب اسلامی؛
 • ارتباط گیری با سازمانهای مردم نهاد مورد تائید برای تبلیغ برنامههای مؤسسات تابعه؛
 • تبلیغ و ترویج برنامههای آموزشی مرکز در سطوح مختلف جامعه هدف؛
 • توسعه و ترویج برند مؤسسات تابعه در همایشها، سمینارهای تخصصی؛
 • هماهنگی مراسم مذهبی، جشنها و گردهماییها با حضور همکاران و خانوادههای محترمشان در طول ایام سال به فراخور برنامه ابلاغی و ارسال پیام های تبریک به مناسبتهای گوناگون برای خانوادههای محترم کارمندان مرکز؛
 • تقویت جایگاه برندیگ مرکز و مؤسسات تابعه با استفاده از ابزار ارتباطی نوین؛
 • برگزاری جلسات رونمایی از آثار و محصولات تولیدی مرکز و مؤسسات تابعه و ایجاد فضای تبلیغی مناسب به منظور آشنایی مخاطبین خاص آثار؛
 • آماده سازی، چاپ و توزیع  تولیدات مرکز؛
 • ایجاد شبکه گردش محتوا و نظر دهی مخاطبان؛
 • گسترش انتشارات بهپویش با هدف خودگردانی؛

اقدامات ۹۴

 • تهیه نقشه راه حوزه ارتباطات و انتشارات
 • نیازسنجی مؤسسات و مرکز و حرکت برنامه محور به سمت برطرف سازی نیازهای مطروحه در حوزه نشر
 • امکان یابی مؤسسات و اشخاص پیمانکار در سه حوزه:
 1.      آماده سازی آثار
 2.      چاپ گزارشات
 3.       توزیع متوازن
 • انعقاد قرارداد های آماده سازی آثار، چاپ و توزیع
 • توزیع محصولات مؤسسات تابعه مرکز براساس سیستم طراحی شده در بیش از ۹۰۰ نقطه
 • طراحی و چاپ ۴۰ عنوان گزارش راهبردی مؤسسات تابعه
 • ارتباط با دریافتکنندگان محصولات تولید شده مرکز به منظور نظرسنجی از میزان رضایت محصولات دریافتی

برنامه پیش رو

 • راه اندازی سامانه پیام کوتاه مرکز برای ارتباطات با شبکه پژوهشگران و مخاطبین مرکز و مؤسسات تابعه
 • تأمین منابع علمی و راهاندازی کتابخانه مؤسسه آموزشی مرکز
 • طراحی اجرای جایزه سیاستپژوهی (پژوهشگر برتر آرا) زیر نظر شورای پژوهشی مرکز
 • طراحی مدل  و اجرای برنامه معرفی مرکز و مؤسسات تابعه در ۶ دانشگاه شهر تهران
 • تجلیل از پژوهشگران برتر مرکز در فواصل سه ماهه