پژوهشگران مرکز مي توانند از طريق نام كاربري و كلمه عبور خود وارد صفحه سامانه شده و نسبت به "ارسال نياز هاي پژوهشي" ، "ارسال دستاوردهاي پژوهش و فناوري" و ....استفاده نمايند.