میزگرد های تخصصی یا پانل بحث یا به صورت ساده میزگرد رویدادی است که در آن افرادی متخصص در حوزه مدیریت مبتنی بر فرایند در صنعت پخش (با نگاهی به نرم‌افزارهای پیشرفته سازمانی) در برابر بیننده‌ها و شنونده‌ها مباحثه می‌کنند.