۷۱ وضعیت تکمیل زنجیره ارزش افزوده در صنعت نفت و گاز کشور

نوع محصول: گزارش راهبردی
اندیشکده: سیاست های راهبردی اقتصاد و مدیریت آرا
دپارتمان: نفت و انرژی
سال انتشار: ۱۳۹۵
قیمت:

۷۲ تحلیل ویژگی های نهاد تنظیم مقررات با تأکید بر صنعت پتروشیمی

نوع محصول: گزارش راهبردی
اندیشکده: سیاست های راهبردی اقتصاد و مدیریت آرا
دپارتمان: نفت و انرژی
سال انتشار: ۱۳۹۵
قیمت:

۷۳ نقد و بررسی قانون مدیریت خدمات کشوری

نوع محصول: گزارش راهبردی
اندیشکده: سیاست های راهبردی اقتصاد و مدیریت آرا
دپارتمان: مدیریت و برنامه ریزی
سال انتشار:
قیمت:

۷۴ نقدی بر لوایح برنامه ششم توسعه

نوع محصول: گزارش راهبردی
اندیشکده: سیاست های راهبردی اقتصاد و مدیریت آرا
دپارتمان: مدیریت و برنامه ریزی
سال انتشار: ۱۳۹۵
قیمت:

۷۵ بررسی وضعیت توسعه میادین هیدروکربوری مشترک ایران

نوع محصول: گزارش راهبردی
اندیشکده: سیاست های راهبردی اقتصاد و مدیریت آرا
دپارتمان: نفت و انرژی
سال انتشار: ۱۳۹۵
قیمت:

۷۶ کارکرد مناطق آزاد در ایران و بررسی تبعات افزایش تعداد آن ها

نوع محصول: گزارش راهبردی
اندیشکده: سیاست های راهبردی اقتصاد و مدیریت آرا
دپارتمان: اقتصاد
سال انتشار: ۱۳۹۶
قیمت:

۷۷ تحلیل انتقادی دولت یازدهم از منظر مدیریت جهادی

نوع محصول: گزارش راهبردی
اندیشکده: سیاست های راهبردی اقتصاد و مدیریت آرا
دپارتمان: مدیریت و برنامه ریزی
سال انتشار: ۱۳۹۵
قیمت:

۷۸ نقد و بررسی مدیریت بحران در کشور (با تأکید بر شهر تهران)

نوع محصول: گزارش راهبردی
اندیشکده: سیاست های راهبردی اقتصاد و مدیریت آرا
دپارتمان: مدیریت و برنامه ریزی
سال انتشار: ۱۳۹۵
قیمت:

۷۹ صیانت حقوقی از میدان مشترک پارس جنوبی

نوع محصول: گزارش راهبردی
اندیشکده: سیاست های راهبردی اقتصاد و مدیریت آرا
دپارتمان: نفت و انرژی
سال انتشار: ۱۳۹۵
قیمت:

۸۰ بررسی چالش های صنعت معدن در ایران

نوع محصول: گزارش راهبردی
اندیشکده: سیاست های راهبردی اقتصاد و مدیریت آرا
دپارتمان: صنعت و بازرگانی
سال انتشار: ۱۳۹۵
قیمت:

صفحه‌ها

امروز پنج‌شنبه، ۲۸ اکتبر ۲۰۲۱، شما در سازمان الکترونیک آرا هستید!
close× Call Us
close×

فرم جستجو