در این بخش به معرفی، شرح رسالت‌ها، دستاوردها و اهداف پیش روی مدیران آرا پرداخته می‌شود، جهت مشاهده اطلاعات بر روی مدیریت مورد نظر کلیک نمایید.

رسالت ها
 • فراهم آوردن زمینه‌های لازم در جهت تحقق سازمان کار الکترونیک مرکز؛
 • فراهم آوردن زمینه و امکانات لازم برای ایجاد پایگاه و بانک‌های اطلاعاتی و مرکز  اسناد و استحکام بخشی زیرساخت‌های اطلاعاتی در سازمان کار مرکز؛
 • تهیه و  تدوین دستورالعمل‌ها و روش‌های توزیع و نگهداری و استاندارد‌سازی مدارک، مستندات تولیده شده‌است و ایجاد مرکز اسناد و بهنگام نمودن مستندات؛
 • انتخاب و طراحی پیکربندی سخت‌افزارها و نظارت در پیاده‌سازی و نگهداری و بررسی مستمر برای ارتقاء کارآیی؛
 • تأمین نگهداری و پشتیبانی و عیب‌یابی و رفع عیب از نرم‌افزارها و سخت‌افزارها و شبکه مرکز  و مؤسسات تابعه؛

اقدامات 

 • تهیه دبیرخانههای الکترونیکی آرا
 • ثبت دامین ararc.ir
 • راهاندازی سایت ararc.ir
 • راهاندازی آزمایشی vpn ara
 • راهاندازی شبکه wifi ara
 • طراحی شبکه داخلی آرا
 • دامین کلیه کاربران آرا(ara.com)
 • مدیریت و تهیه بانک اطلاعاتی کاربران
 • به روز رسانی تجهیزات شبکه
 • برقراری سامانه اشتراک فایل آرا
 • ارتباط میان سامانههای پالیز افزار و آرین سیستم

برنامه پیش رو

 • راهاندازی سازمان الکترونیک آرا (e-ARA)
 • استقرار سامانههای اطلاعاتی جهت ارتقاء بهرهوری سازمانی
 • زیرساخت شبکه و اینترنت توسعه یافته و پایدار متناسب با مأموریتها و وظایف مرکز
 • بهرهمندی از مرکز اسناد و آرشیو دیجیتال
 • استقرار سامانه Ticketing
 • آموزش مجازی
رسالت ها
 • پیاده سازی نظام برنامهریزی راهبردی و عملیاتی مرکز در حوزههای آموزشی، پژوهشی و عملیاتی؛
 • طراحی، تدوین و بازنگری دوره ای اهداف، استراتژیها و برنامه؛
 • تدوین، بررسی و کنترل پیشنهادات برنامههای توسعهای مرکز؛
 • برآورد منابع، بودجه و اعتبارات سالانه؛
 • پیگیری اخذ تأیید و تصویب برنامههای راهبردی، عملیاتی مرکز؛
 •  ارائه  و دفاع از طرحها و برنامهها؛
 • برنامه ریزی و سیاستگذاری جهت توسعه و تقویت نشانگاههای نیرویابی مرکز؛
 • ارزیابی و مدیریت عملکرد فعالیتها و پروژههای مرکز؛

اقدامات 

 • طراحی و ترسیم نقشه راه مرکز؛
 • مذاکره و تصویب نقشه راه سال ۹۴ در هیئت مدیره مرکز؛
 • مطالعه تطبیقی برای طرحریزی مجدد مؤسسه سیاسی و راهبردی آرا؛
 • ترسیم نقشه راه مؤسسه سیاسی و راهبردی مرکز؛
 • مطالعه تطبیقی برای طرحریزی مجدد مؤسسه فرهنگی و اجتماعی آرا؛
 • ترسیم نقشه راه مؤسسه فرهنگی و اجتماعی مرکز؛
 • مطالعه تطبیقی برای طرحریزی مؤسسه اقصادی و زیربنایی آرا؛
 • ترسیم نقشه راه مؤسسه اقصادی و زیربنایی مرکز؛
 • ارائه گزارشهای عملکرد ماهانه و فصلی؛
 • انجام مطالعات اولیه برای خرید و راهاندازی نرم افزار مدیریت عملکرد مرکز؛
 • طراحی و ترسیم مجموعه فعالیتها و پروژههای مرکز در قالب ساختار شکست کلان و مؤسسه به مؤسسه؛
 • طراحی و استخراج برنامه زمانبندی فعالیتهای مرکز و مؤسسات زیر مجموعه در قالب نرم افزار MSP؛
 • تهیه و استخراج گزارش عملکرد سالانه مرکز؛

برنامه پیش رو

 • پیاده سازی نظام مدیریت عملکرد و پیوند آن با فرایند بودجهریزی مرکز؛
 • ترسیم نقشه راه مؤسسه آموزشی مرکز و همکاری با واحد مربوطه در استقرار آن؛
 • ترسیم نقشه راه مرکز در سال ۱۳۹۵ و تصویب آن در سازمانهای کار مربوطه؛
 • تهیه و تدوین سرفصل های مورد نیاز نرم افزار مدیریت منابع انسانی؛
 • بازمهندسی ساختار تشکیلاتی مرکز و مؤسسات تابعه؛
 • استقرار نظامات مدیریتی مورد نیاز مرکز و اخذ گواهینامههای مربوطه؛
 • پیاده سازی استانداردهای مدیریت پروژه در مرکز و مؤسسات تابعه؛
 • مطالعه و احصاء استانداردها و روشهای کار در مؤسسات سیاستپژوهی در دنیا؛
مهدی بابایی
رسالت ها
 •  

قدامات 

 •  

برنامه پیش رو

 •  
عباس آخوندی
رسالت ها
 •  

اقدامات 

 •  

برنامه پیش رو

 •  
صادق احمدی مرویلی
رسالت ها‌ 
 •  

اقدامات 

 •  

برنامه پیش رو

 •